1. Trójmiejski Marsz Równości 2019, zwany dalej Marszem, odbędzie się 25 maja 2019 r.
 2. Dokładna godzina i miejsce rozpoczęcia Marszu zostaną podane 14 dni przed datą Marszu.
 3. Hasło przewodnie Marszu brzmi: „Miłość może tylko łączyć”.
 4. Celem Marszu jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób LGBTQ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych i osób queer) oraz ich rodzin.
 5. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Trójmiejskiego Marszu Równości 2016, zwanego dalej Regulaminem.
 6. W Marszu może wziąć udział każda osoba, instytucja lub organizacja, która popiera hasło, cel i postulaty Marszu.
 7. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
 8. Marsz jest organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado oraz przez podmioty wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego, zwani dalej Organizatorami.
 9. Przewodniczący zgromadzenia oraz wolontariusze czuwają nad przebiegiem Marszu. Wolontariusze działają w ramach uprawnień Przewodniczącego zgromadzenia określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Wolontariusze będą należycie oznakowani.
 10. Organizatorzy Marszu mają prawo rejestrować przebieg Marszu przy pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk, w szczególności zachowania osób w jakikolwiek sposób łamiące postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub niniejszego Regulaminu, oraz osób zakłócających przebieg Marszu i stwarzających zagrożenie dla innych uczestników Marszu.
 11. Każdy uczestnik Marszu jest zobowiązany do informowania służb porządkowych, wolontariuszy lub Przewodniczącego zgromadzenia o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 12. Każda osoba łamiąca w jakikolwiek sposób postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub niniejszego Regulaminu, zakłócająca przebieg Marszu, stwarzająca zagrożenie dla innych uczestników Marszu, nie będzie wpuszczana do zgromadzenia publicznego lub będzie niezwłocznie usuwana z udziału w Marszu. Od zarządzeń porządkowych Przewodniczącego marszu nie przysługuje odwołanie.
 13. Podczas Marszu można rozdawać tylko zatwierdzone przez Organizatorów materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe. Wszelkie ulotki, broszury i jakiekolwiek inne materiały promocyjne, informacyjne, czy reklamowe należy zgłosić organizatorom do zatwierdzenia co najmniej 14 dni przed Marszem na adres tolerado@tolerado.org, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi takiego zgłoszenia znajdującymi się na stronie www.marsz3miasto.pl. Zakazane jest rozdawanie materiały promocyjnych, informacyjnych i reklamowych nie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatorów.
 14. Wszystkie banery o szerokości powyżej 2m muszą być zgłoszone co najmniej 14 dni przed Marszem na adres tolerado@tolerado.org, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi takiego zgłoszenia znajdującymi się na stronie www.marsz3miasto.pl. Na początku Marszu znajdą się banery Organizatorów, kolejność pozostałych banerów w Marszu będzie losowana i podana do wiadomości osobom zgłaszającym co najmniej 7 dni przed Marszem. Zakazane jest użycie banerów powyżej 2m nie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatorów.
 15. Transparenty i emblematy partii politycznych muszą być zgłoszone co najmniej 14 dni przed Marszem na adres tolerado@tolerado.org, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi takiego zgłoszenia znajdującymi się na stronie www.marsz3miasto.pl. Zakazane jest użycie transparentów i emblematów partii politycznych nie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatorów.
 16. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego, z wyłączeniem sprzętu nagłośniającego dostarczonego i używanego przez Organizatorów Marszu.
 17. Banery, transparenty i flagi niezgodne z ideą, hasłem, celem i postulatem Marszu nie będą wpuszczane do zgromadzenia publicznego.
 18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ukradzione lub zagubione w czasie Marszu rzeczy prywatne uczestników.
 19. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.